§1 Platnost vůči podnikatelským subjektům a definice pojmů

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky, které provedou spotřebitelé v online obchodě společnosti FairSpa.
(2) „Spotřebitelem“ ve smyslu těchto obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavře transakci za účelem, který nemá přímý vztah k její samostatně výdělečné činnosti.
(3) Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud je tato skutečnost výslovně písemně dohodnuta.

§2 Předmět smlouvy

Společnost FairSpa nabízí na stránkách www.fairspa.de příležitost získat poukazy na služby partnerů, a to zvláště v oblasti wellness, péče o zdraví, rekreace a cestování. Těžiště zájmu tvoří regionální nabídky. Spolupracujícími partnery ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek jsou společnosti, které na základě předložení poukazu zajistí službu na příslušném poukazu popsanou.

§3 Uzavření smlouvy a nabytí poukazu

(1) Veškeré nabídky na stránkách www.fair-spa.de představují pouze nezávazné pozvání zákazníka, kterému je ze strany poskytovatele předkládána daná možnost koupě. Objednáním zvoleného zboží předkládá spotřebitel nabídku uzavření kupní smlouvy, tato nabídka je pro něj závazná.
(2) Jakmile FairSpa obdrží objednávku zákazníka, obdrží zákazník e-mail na jím udanou e-mailovou adresu s potvrzením příslušné objednávky u společnosti FairSpa. Tato zpráva dosud nepředstavuje přijetí objednávky. Kupní smlouva vztahující se k příslušným poukazům vstoupí v platnost teprve v okamžiku, kdy výslovně potvrdíme přijetí objednávky nebo kdy Vám – bez předchozího výslovného přijetí objednávky – zašleme příslušné poukazy.
(3) Uložení znění smlouvy v případě objednávek v našem internetovém obchodě: Údaje o objednávce Vám zašleme e-mailem. Do všeobecných obchodních podmínek můžete kdykoli nahlédnout na internetové adrese www.fairspa.cz/Všeobecné obchodní podmínky společnosti FairSpa. Údaje o Vaší objednávce již nejsou z bezpečnostních důvodů přístupné přes internet.
V případě uzavření smlouvy je tato smlouva uzavřena se společností:

FairSpa
Luisenstr. 41
10117 Berlin

Po kliknutí na tlačítko „Obchod/Objednávka“ je pro uskutečnění objednávky možné použít následující postup:
(1) Zadání akčního kódu.
(2) Potvrzení kliknutím na tlačítko „objednat nyní“ u vybrané nabídky.
(3) Zvolení požadovaného počtu poukazů.
(4) Zadání Vašeho jména, zaměstnavatele a kontaktních údajů a výběr způsobu platby (poskytnutí mandátu ke stržení částky z účtu, převodem na účet nebo přes PayPal).
(5) Souhlas s podmínkami užití a všeobecnými obchodními podmínkami a stisknutí tlačítka „závazně zakoupit“; Vaše nabídka je poté odeslána.
(6) Přijetí obchodní smlouvy ze strany společnosti FairSpa formou odeslání poukazů poštou.

§4 Ceny, poštovné, platba, splatnost, dodání

(1) Udávané ceny obsahují zákonnou daň z obratu a další složky. Mohou být také navýšeny případným poštovným.
(2) Spotřebitel má možnost zaplatit předem/převodem, poskytnout mandát ke stržení peněz z účtu nebo zaplatit přes PayPal.
(3) Pokud si spotřebitel vybral platbu předem, zavazuje se zaplatit cenu během sedmi dnů od přijetí potvrzení objednávky s cenou k zaplacení.
(4) Příslušná výše poštovného bude zákazníkovi sdělena v objednávkovém formuláři a bude plně hrazena zákazníkem. Poukazy budou odeslány poštou.
(5) Zboží bude odesláno ihned po přijetí platby (v případě převodu na účet), případně ihned po odeslání potvrzení zakázky.

§5 Vyhrazení vlastnictví

Až do provedení platby zůstává dodávané zboží vlastnictvím prodávající strany.

§6 Odstoupení zákazníka od smlouvy / Prodloužení platnosti poukazu

Pokud nemůže být poukaz Vámi nebo Vámi určenou osobou uplatněn během své doby platnosti, je zodpovědností Vás nebo příslušného držitele poukazu využít poukaz jiným způsobem (např. předáním jiné osobě). Odstoupení od smlouvy se spolupracujícím partnerem není po uplynutí lhůty k odvolání možné bez uvedení zákonného důvodu k odstoupení. Prodloužení platnosti poukazu nebo zrušení smlouvy se spolupracujícím partnerem je možné pouze se souhlasem tohoto partnera.

§ 7 Stornování platby

(1) Pokud bude platba odvolána, ačkoli byl již poukaz u spolupracujícího partnera uplatněn, jste povinni uhradit společnosti FairSpa kupní cenu poukazu a poplatek za zpracování ve výši 20 % kupní ceny poukazu, maximálně ovšem 15.- EUR.
(2) Pokud bude platba odvolána v případě přímého nákupu, ačkoli Vám společnost FairSpa již poslala příslušné zboží, jste povinni společnosti FairSpa buďto zboží vrátit, nebo provést novou platbu kupní ceny a navíc nahradit vzniklé náklady (škodu), minimálně ovšem poplatek za zpracování ve výši 20 % kupní ceny zboží, maximálně ovšem 15 EUR.
(3) Poskytnutí mandátu ke stržení částky z účtu
Pokud si vyberete tuto metodu platby, platí následující ustanovení:
(a) Zmocňujete společnost FairSpa, aby z Vašeho účtu, který jste zadali během objednávky, strhla veškeré finanční obnosy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou. Tyto částky budou po objednávce strženy z Vámi zadaného účtu, jakmile FairSpa přijme kupní smlouvu pro spolupracujícího partnera.
(b) Zajistíte, že je na Vašem účtu v každé chvíli k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, aby společnost FairSpa mohla strhnout příslušné platby.
(c) Pokud je nemožné platby z účtu strhnout, protože Váš účet, ze kterého mají být platby strženy, nedisponuje dostatečnými finančními prostředky nebo pokud mandát ke stržení částky zrušíte bez řádného důvodu, jste povinni uhradit společnosti FairSpa náklady vzniklé v souvislosti s neúspěšnou platbou a dále poplatek za zpracování ve výši 10.- EUR, k jehož zaplacení budete vyzváni formou faktury.

§8 Odstoupení od smlouvy

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

Své přistoupení ke smlouvě můžete odvolat během 14 dnů bez udání důvodů v písemné formě (např. dopisem, faxem, e-mailem) nebo – pokud jste obdrželi zboží před uběhnutím této lhůty – také odesláním zboží nazpět. Tato lhůta začíná běžet ve chvíli obdržení tohoto poučení v písemné formě, ne ovšem dříve než při doručení zboží příjemci (při postupné dodávce zboží podobného druhu ne dříve než při dodání první jeho části) a také ne před naplněním naší informační povinnosti podle ustanovení německého zákoníku, článek 246 § 2 ve spojení s § 1 odst. 1 a 2 EGBGB stejně jako našich povinností dle § 312g odst. 1 věty 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 EGBGB. Pro dodržení lhůty odstoupení od smlouvy postačuje včasné odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy nebo odeslání příslušného zboží.

Odstoupení od smlouvy je potřeba doručit na následující adresu:
FairSpa
Luisenstr. 41
D-10117 Berlin
E-Mail info@fairspa.de
Telefax 030-284 06 966

Následky odstoupení od smlouvy

V případě úspěšného odstoupení od smlouvy je potřeba vrátit příslušné plnění a případné získané výhody (např. úroky). Pokud získané plnění nebo výhody (např. výhody získané používáním věci) nemůžete vrátit nebo předat, můžete vrátit pouze částečně nebo pouze v horším stavu, jste povinni nám příslušnou hodnotu nahradit. V případě zhoršeného stavu věcí nebo získaných výhod musíte nahradit hodnotu pouze v případě, že takové zhoršení stavu nebo používání vzniklo na základě zacházení, které přesahuje ověření vlastností a funkčnosti. Pod „ověřením vlastností a funkčnosti“ se rozumí otestování a vyzkoušení příslušného zboží, které je všeobecně možné a běžné při nákupu v obchodě.
Věci, které mohou být poslány zpět ve formě balíku, budou odeslány na naše riziko. Přiměřené náklady na odeslání zpět ponesete v případě, že doručené zboží odpovídá objednávce a pokud cena věci, která má být poslána zpět, nepřesahuje 40.- EUR nebo pokud jste v případě vyšší ceny dané věci ve chvíli odstoupení od smlouvy dosud neposkytli protislužbu nebo neprovedli částečnou platbu dle smluvního ujednání. Ve všech ostatních případech je pro Vás odeslání zpět bezplatné. Věci, které nemohou být poslány ve formě balíku, budou u Vás vyzvednuty. Závazek k náhradě platby musí být splněn do 30 dnů. Tato lhůta pro Vás běží od chvíle odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo odeslání věci, pro nás od chvíle jejich přijetí.

— Konec poučení o odstoupení od smlouvy —

§ 9 Smluvní ujednání týkající se nákladů na odeslání zpět při odstoupení od smlouvy

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, platí v souladu s § 357 odst. 2 BGB následující ustanovení, podle kterého ponesete přiměřené náklady na odeslání zpět v případě, že doručené zboží odpovídá objednávce a pokud cena věci, která má být poslána zpět, nepřesahuje 40.- EUR nebo pokud jste v případě vyšší ceny dané věci ve chvíli odstoupení od smlouvy dosud neposkytli protislužbu nebo neprovedli částečnou platbu dle smluvního ujednání.
Ve všech ostatních případech je pro Vás odeslání zpět bezplatné.

§ 10 Informace o zpracování dat

(1) Poskytovatel shromažďuje data zákazníka za účelem uzavření smluv. Dbá přitom zákonných ustanovení. Bez souhlasu zákazníka bude poskytovatel shromažďovat, zpracovávat nebo využívat osobní a uživatelská data zákazníka pouze do té míry, do jaké je to nutné pro uzavření smluvních vztahů.
(2) Bez souhlasu zákazníka nebude poskytovatel využívat data zákazníka pro reklamní účely ani pro výzkum trhu nebo veřejného mínění.

§ 11 Ručení

(1) Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny. Z toho jsou vyňaty nároky na náhradu škody na straně zákazníka v případě škody na životě, těle, zdraví nebo v případě zásadního porušení smluvních povinností („kardinálních povinností“) stejně jako ručení za jiné škody, které vznikly na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností poskytovatele, jeho zákonného zástupce nebo osoby pomáhající s plněním smlouvy.
(2) Společnost FairSpa neručí za poskytnutí služeb nasmlouvaných u spolupracujících partnerů, ale pouze za svědomitý výběr jednotlivých spolupracujících partnerů a řádné předání informací, oznámení a projevů jejich vůle. Za poskytnutí nasmlouvaných služeb ručí společnost FairSpa pouze v případě, pokud FairSpa představuje přímo Vašeho smluvního partnera.

§12 Zákaznická linka

Naše zákaznická linka je Vám k dispozici pro Vaše dotazy, reklamace a stížnosti v pracovní dny od 9.30 do 12.30 hod. a od 13.30 do 15.30 hod., komunikovat s námi můžete následujícími cestami:

Telefon: +49 30-284 06 959
Telefax: +49 30-284 06 966
E-mail: info@fairspa.de

§13 Jazyk smlouvy a závěrečná ustanovení

(1) Jazykem smlouvy je výhradně německý jazyk.
(2) V případě smluv mezi poskytovatelem a zákazníky jsou využívána právní ustanovení Spolkové republiky Německo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
(3) Pokud se v případě zákazníka jedná o obchodníka, právnickou osobu veřejného práva nebo „veřejnoprávní zvláštní majetek“ (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), budou veškeré spory vyplývající ze smluvních povinností mezi zákazníkem a poskytovatelem projednávány před příslušným soudem v Berlíně.
(4) Smlouva zůstává i v případě právní neúčinnosti některých bodů ve svých ostatních částech závazná.
(5) V případě neshod mezi německou a českou verzí obecných obchodních podmínek je závazné znění německé verze.